Dr Karel Kronenberg

Dr Karel Kronenberg

Dr Karel Kronenberg

Dr Karel Kronenberg, viši tehnički savetnik za klimatske promene, Razvojna banka Saveta Evrope je iskusan profesionalac u oblasti klimatskih promena i finansiranja razvoja, trenutno radi u Razvojnoj banci Saveta Evrope (CEB). Sa više od 20 godina iskustva, dr Cronenberg se etablirao kao vodeći stručnjak u implementaciji klimatskih aktivnosti i strategija u okviru organizacija javnog i privatnog sektora.
U okviru svoje trenutne uloge, Dr Kronenberg je odgovoran za implementaciju klimatske mape CEB-a, sa posebnim fokusom na društveno-klimatsku vezu i usklađivanje aktivnosti Banke u Parizu. On je posebno zainteresovan da osigura da tranzicija na niskougljeničnu ekonomiju funkcioniše za sve, i radi na razvoju pravednog pristupa tranziciji koji uzima u obzir potrebe ugroženog stanovništva.
Dr Kronenbergova stručnost u inženjerstvu omogućila mu je da vodi brojne projekte energetske efikasnosti tokom svoje karijere. Takođe je bio član tehničke ekspertske grupe EU za održivo finansiranje, gde je doprineo izradi taksonomije EU za aktivnosti na ublažavanju klimatskih promena.
Pored svog rada u banci Saveta Evrope, Dr Kronenberg blisko sarađuje sa drugim multilateralnim razvojnim bankama (MDB) na koordinaciji klimatskih akcija i obezbeđivanju usklađenosti sa globalnim ciljevima.

REEBN